----eLPA ieguldījums pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā

eLPA darbības atbalsta projekts 01.01.2009. - 30.04.2011.

eLPA ilgtermiņa darbības plāns nosaka četrus tiešos mērķus:

1. Veicināt un nodrošināt NVO pārstāvību un interešu ievērošanu valsts politikas izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā.
2. Paaugstināt NVO kapacitāti darbībai sabiedrības interešu pārstāvībā, aizstāvībā un vajadzību īstenošanā.
3. Popularizēt NVO darbu un veicināt atpazīstamību sabiedrībā.
4. Sekmēt Latvijas NVO līdzdalību un ietekmes palielināšanos ES un starptautiskajā vidē.

Uzdevumi:
1. Paaugstināt NVO līdzdalību politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, aizstāvot NVO un visas sabiedrības intereses.
2. Veicināt un sekmēt NVO attīstību.
3. Sekmēt dialogu starp NVO un publisko pārvaldi.
4. Palielināt to cilvēku īpatsvaru, kas, sadarbojoties savu un sabiedrības mērķu labā, vairo sociālo kapitālu.
5. Sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstību likumdošanas un politikas jomā.
6. Nodrošināt eLPA ilgtspējīgu, uz rezultātu orientētu darbību.
7. Piesaistīt eLPA jaunus biedrus.
8. Sekmēt organizācijas darbību projektu ieviešanā.


eLPA ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un 2009., 2010.gada darba programmu finansiāli atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.