----Es piecus gadus ES

Es piecus gadus ES - es pats, es pašvaldībā, valstī un Eiropas Savienībā

Mērķis: Ar nevalstisko organizāciju starpniecību aktivizēt Latvijas iedzīvotājus, apzināt izmaiņas, kas viņu dzīvē notikušas pēc Latvijas iestāšanās ES un kas izriet no Latvijas dalības ES. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: veikt 4 debates/strukturētās diskusijas reģionos un 3 debates/strukturētās diskusijas Rīgā, kā arī interaktīvas aptaujas Latvijas NVO vortālā http://nvo.deals.lvApkopot iedzīvotāju viedokļus, sistematizēt un analizēt tos un galvenos secinājumus apkopot ziņojumā angļu valodā Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā, ECOSOC un DG COMM. Visu diskusiju un interaktīvo aptauju rezultātus regulāri publicēt Latvijas NVO vortālā un informēt par tiem medijus.Īstenošanas termiņš: 2008.gada 1.oktobris - 2009.gada 1.septembris

Aktivitātes: 
2008.gada septebmris - projekta darba grupas divas tikšanās
2008.gada oktobris-decembris, 2009.gada janvāris, aprīlis, maijs - debašu/strukturēto diskusiju norises sagatavošana
2008.gada 4.decembris - Diskusija Alūksnē 
2009.gada 19. janvāris - Diskusija Jelgavā
2009.gada 10. februāris - Diskusija Daugavpilī
2009.gada 20. marts - Diskusija Ventspilī 
2009.gada 24. aprīlis - Diskusija Rīgā (NVO un pašvaldību sadarbība)
2009. gada 11. maijs - Diskusija Rīgā (NVO un ministriju, Saeimas sadarbība)
2009.gada 29. maijs - Diskusija Rīgā (NVO līdzdalība Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā)
Maijs - jūnijs - Debašu rezultātu analīze un analītiskā materiāla izstrāde
Septembris - aprīlis - Jautājumu izstrāde, ievietošana eLPA mājas lapā
Oktobris - aprīlis - Interaktīvo jautājumu/atbilžu apkopošana, analīze
Jūnijs - jūlijs - Kopīgo secinājumu/ieteikumu izstrāde
Jūlijs - Kopīgo secinājumu/ieteikumu tulkošana
Oktobris - maijs, jūlijs - Projekta aktivitāšu publiskošana - sabiedrības informēšana un iesaistīšana
Augusts - Projekta rezultātu prezentācija


Rezultāti:

• Sagatavota debašu programma un metodika;
• Sagatavoti un izanalizēti 7 strukturēto diskusiju kopsavilkumi latviešu valodā;
• Sagatavoti 12-14 jautājumi interaktīvajām aptaujām saistībā ar iestāšanos ES privātā, ģimenes, darba, pašvaldības, valsts un ES līmenī, to rezultāti apkopoti un publicēti Latvijas NVO vortālā. Apkopojums un analīze nosūtīti masu medijiem un Eiropas Komisijas delegācijai;
• Veikta debatēs savāktās informācijas analīze un piedāvāti secinājumi par līdzdalības politikas attīstību, problemātiku un nepieciešamajiem uzlabojumiem pašvaldību, valsts un ES līmenī. Secinājumi nosūtīti atbilstošajām institūcijām - Reģinoālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Valsts Kancelejai, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam, Ārlietu ministrijai, Latvijas Eiropas Parlamenta deputātiem un EK pārstāvniecībai Latvijā, Eiropas Ekonomiskās un sociālo lietu komisijai, Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorātam, kā arī prezentēti NVO un Ministru kabineta Memoranda padomē un NVO - Saeimas forumā 2009.gadā;
• Balstoties uz debatēm/strukturētajām diskusijām, Latvijas Pilsoniskā alianse atjaunos savu darbības stratēģiju, lai tā līdzdalības jomā būtu sakņota ar iedzīvotāju vajadzībām.

Pielikumi