----Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Latvijas Kopienu iniciativu fonds īsteno  "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilosniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" Kultūras ministrijas izsludināto projektu.
Mērķis: stiprināt Rīgas reģiona biedrību un nodibinājumu darbību un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, sekmējot savstarpējo sadarbību un stiprinot organizāciju vadītāju un aktīvistu kompetenci, jo īpaši spēcinot Rīgas reģiona mazākumtautību organizācijas.
Lai stiprinātu vismaz 40 Rīgas reģiona biedrību un nodibinājumu vadītāju un aktīvistu spējas stiprināt organizācijas darbu un informētu vismaz 400 Rīgas reģiona bērnus un jauniešus par pilsoniski nozīmīgām aktivitātēm, Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu plāno īstenot aktivitātes:

  1. apmācības organizāciju līderiem;
  2. NVO iniciatīvu konkurss;
  3. informatīvi un izglītojoši pasākumi - noritējusi akcija Mazais pilsonis un izveidotas, izplatītas Rīgas reģiona grāmatzīmes, lai stiprinātu Rīgas reģiona biedrību un nodibinājumu savstarpējo sadarbību un veicinātu informācijas un labās prakses apmaiņu starp organizācijām;
  4. projekta administrēšana.

Sagaidāmie projekta rezultāti:

  1. 22 Rīgas reģiona biedrību un nodibinājumu vadītāji ir piedalījušies trīs dienu apmācībās NVO vadītāju vasaras akadēmija;
  2. ir noticis viens NVO iniciatīvu konkurss un novērtēti vairāk kā 20 Rīgas reģionu organizāciju projektu pieteikumu kādā no sešām prioritārajām darbības jomām, komisija ir akceptējusi vismaz 10 projektu pieteikumus un tie tiek īstenoti;
  3. akcijā Mazais pilsonis iesaistīti vismaz 400 Rīgas reģiona bērnu un jauniešu no 20 reģiona izglītības iestādēm. Akcijā tiks iesaistītas vismaz 20 Rīgas reģiona NVO, kas skolā vadīs aktivitāti „Četri stūri”; ir izveidotas un izplatītas 20 Rīgas reģiona grāmatzīmes;
  4. noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Kopienas iniciatīvu fondu, veikta projekta aktivitāšu norises uzraudzība un aktivitāšu īstenošana atbilstoši projekta pieteikumam, īstenoti publicitātes pasākumi.

Aktivitāšu norises vieta: Rīgas reģions.
Aktivitāšu norises periods: 30.06.2014.-28.11.2014.


Projekta īstenošana  norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas līdzdarbības līgumu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā".