----Pilsoniskās sabiedrības darba grupa „Laipa”

Latvijas Pilsoniskā alianse līdz 2008.gada nogalei īstenoja projektu Pilsoniskās sabiedrības darba grupa „Laipa" (saīsināti - projekts „Laipa"). Projekta ietvaros ir izveidota darba grupa, kura diskutē par NVO sektorā aktuālām problēmām un sniedz priekšlikumus to novēršanai. Projekts tiek īstenots ar ĪUMSILS finansiālo atbalstu.

Projekta apraksts

Risināmā problēma

Starp valsts varu un sabiedrību ir izveidojusies savstarpējās sapratnes un līdzdalības plaisa.

Projekta mērķis:
Darba grupas no NVO pārstāvjiem un privātajiem interesentiem izveide, noformēšana un darbības aizsākšana „iešūpošana", lai ātri reaģētu uz valstī un sabiedrībā esošajām problēmsituācijām un aizpildītu savstarpējo sapratnes plaisu starp valsti un sabiedrību.

Laipas pasākumi

1. NVO un privāto interesentu apzināšana- grupas izveide; 
2. Darba grupas darbības stratēģijas izstrāde - preventatīvie pasākumi; 
3. Darba grupas pirmās publiski redzamās aktivitāte- vadoties pēc esošās situācijas; 
4. Darba grupas un to darbības prezentācija; 
5. Katra posma novērtēšana.

Mērķauditorija
Tiešie- NVO un sabiedrība kopumā; 
Netieši- valsts un pašvaldības institūcijas un sabiedrība kopumā.

Plānotie projekta rezultāti
1. Izveidota aktīva darba grupa;
2. Veikti vismaz 6 konkrēti darba grupas reaģēšanas pasākumi; 
3. Informētas gan NVO, gan valsts un pašvaldības institūcijas; 
4. Regulāra informācija internetā, kā arī presē un domubiedru grupu izveide sabiedrībai populāros portālos.

Īstenotie pasākumi

Tika organizētas NVO tikšanās eLPA birojā un katram sanākšanas pasākumam bija noteikts diskusiju temats, par ko NVO, valsts iestāžu pārstāvji kopā diskutēja:
07.08.2008. NVO atpazīstamība, savstarpējā komunikācija, sadarbība ar politiskajām partijām;
11.09.2008. darba grupas „Laipa" dalībnieku informēšanas pasākumi;
18.09.2008. NVO priekšlikumi politisko partiju programmām Eiropas Parlamenta vēlēšanās;
25.09.2008. reģionālo NVO resursu centru savstarpējās sadarbības pilnveidošana;
02.10.2008. NVO apvienību horizontālā sadarbība.