----Projekts Sabiedriskās apspriedes - valsts institūciju un nevalstisko organizāciju sadarbība

2005.gadā biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse ar Sorosa fonda - Latvija atbalstu īstenoja projektu Sabiedriskās apspriedes* - NVO un valsts institūciju sadarbība. Tā mērķis bija veicināt vienotas sadarbības prakses veidošanu starp NVO un ministrijām, pastāvīgu līdzdalību gan nacionālās, gan ES ar NVO saistītās politikas attīstīšanā, kā arī paaugstināt NVO iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā dažādos likumdošanas izstrādes līmeņos.
 
Savstarpēju diskusiju starp NVO pārstāvjiem un ministriju darbiniekiem laikā tika izstrādāta apspriežu metodika, ko praktiski pārbaudīja trīs ar NVO saistītās politikas dokumentu projektu apspriedēs. Apkopojot 55 organizāciju izteiktos viedokļus un saskaņojot iespējamās tēmas ar atbildīgajām ministrijām, tika nolemts rīkot apspriedes par šādiem dokumentu projektiem:
  • Mūžizglītības stratēģija (atbildīgā - Izglītības un zinātnes ministrija);
  • Valsts programma Sabiedrības integrācija Latvijā (atbildīgais - Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts);
  • Nacionālais rīcības plāns nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (Labklājības ministrija).

Projekta īstenotāji apkopoja un publiskoja iegūto pieredzi izdevumā Sabiedriskās apspriedes: Rokasgrāmata NVO un ministriju darbiniekiem, kas elektroniskajā formātā ir pieejama portālos http://nvo.deals.lv un www.politika.lv/, kā arī drukātā formātā - eLPA birojā un Valsts kancelejas Komunikācijas departamentā.


*Sabiedriskā apspriede šā projekta ietvaros attiecināma uz NVO līdzdalību, informējot plašāku sabiedrību ar masu mediju starpniecību.

Pielikumi