----TILTS 2011

NVO inkubatora dalībnieki sasniedz vairāk par plānoto 
No š.g. jūnija līdz oktobra beigām darbību veica biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) iniciētais un pirmais nevalstisko organizāciju (NVO) inkubators Latvijā. Trīs mēnešu laikā inkubatora dalībnieki izdarīja daudz vairāk par plānoto un viņu ieguldītie cilvēkresursi mērķu sasniegšanai ir bijuši ievērojami. Sasniegtie rezultāti pierādīja, ka ideja par Latvijā pirmā NVO inkubatora izveidi ir bijusi Rīgas organizācijām nepieciešama.

NVO inkubatorā darbojās trīs Rīgas organizācijas - biedrība SPARS, Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA) un biedrība Labas Domas, īstenojot individuālus projektus organizācijas ir paveikušas nozīmīgu darbu sabiedrības labā.

Biedrība Spars veica izpēti par Rīgas pilsētas kultūras vietu pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos un secināja, ka cilvēkiem ar invaliditāti kultūras vietas Rīgā ir grūti pieejamas. A.Akmentiņš no biedrības Spars uzsvēra, ka „inkubators - tas, pirmkārt, ir biedriskums un pleca sajūta. Tas parādīja, ka mēs neesam vieni, ka neesam vientuļie zaldāti, kas kaujas laukā cīnās bez palīgiem. Inkubatorā mēs iepazinām līdzīgi domājošus cilvēkus un citas organizācijas, kurus, tāpat kā mūsu biedrību, interesē sabiedrībā notiekošais, valsts attīstība un cilvēki līdzās. Tādus, kas nedomā vienīgi materiālo vērtību mērauklā, kas grib strādāt sabiedrības labā un ar savu darbu palīdzēt citiem."

Par NVO inkubatora ieguldījumu savas idejas attīstīšanai Andris minēja, ka „darbojoties inkubatorā, īsā laikā var saredzēt konkrētus, praktiskus rezultātus. Tā noteikti ir viena no inkubatora lielākajām vērtībām." A.Akmentiņš arī piebilda, ka „tagad darbības virziens ir skaidrāks un nekas neapstājas ar inkubatora noslēgumu."

Biedrība Rasa NVO inkubatora darbības laikā ir veikusi izpēti par idejas īstenošanu Rīgā - senioru palīdzības sniegšana jaunajām ģimenēm. Tādējādi seniori piedalās jauno ģimeņu bērnu pieskatīšanā, bērnu aizvešanā no skolas, treniņiem uz mājām, vakariņu pagatavošanā pat tads, ja iedzīvotāji nav savstarpēji saistīti ar ģimenes vai draudzības saitēm. Projekta ietvaros ir apmācīti Rīgas pilsētas seniori angļu valodā, ieguvuši zināšanas projektu pieteikumu rakstīšanā un vadīšanā, kā arī senioru dzīves kvalitātes ietekmējošiem faktoriem un pieredzi Eiropā.

A.Vītola no biedrības RASA par NVO inkubatora ieguldījumu savas idejas attīstīšanai minēja, ka „NVO inkubators ir lieliska vide, lai smeltos jaunas idejas, ieteikumus un tādējādi bruģētu ceļu mūsu biedrības uzsāktā projekta veiksmīgai attīstībai ilgtermiņā. Ne visas jaunradītās idejas ir dzīvotspējīgas to sākotnējā veidolā, tās ir jāpārbauda reālajā dzīvē. Tikai, kaut ko izmēģinot, var pateikt, vai tas der vai neder, strādā vai nestrādā. Tā bija arī ar mūsu projektiem, kuri inkubatora laikā šur tur nedaudz pamainījās, ieguva kādas jaunas krāsas un detaļas. Kopīgi mācoties - gan no savām, gan citu veiksmēm un neveiksmēm, katrs no inkubatora dalībniekiem varēja saskatīt un izvērtēt sava projekta stiprās un vājās puses, lai saprastu, kā efektīvāk strādāt tālāk."

A.Vītola arī uzsvēra, ka „inkubatorā ir ieguvusi jaunus kontaktus, iepazinusi potenciālos sadarbības partnerus - pārējos inkubatora dalībniekus. Savstarpējā pazīšanās, kas šeit ir tik labi aizsākusies, turpināsies arī, inkubatoram noslēdzoties, un, kas zina, nākotnē varbūt rezultēsies kādos jaunos kopīgos projektos."

Savukārt biedrība Labas Domas ir izveidojusi platformu labo domu pārmīšanai publiskā vidē, tādējādi vairojot labu noskaņojumu sabiedrībā. I.A.Gulbe no biedrības Labas Domas minēja, ka „mūsu biedrības gadījumā inkubators ir tāds kā sākums, nosacīts starta punkts un vienlaikus pirmais solis organizācijas turpmākajā ceļā. Te mēs saskatījām savas šī brīža iespējas un trūkumus, izvērtējām to, kas vēl jāapgūst un jāpilnveido, mācījāmies rast konstruktīvus risinājumus, ģenerējām idejas, apzinājām aspektus un nosacījumus, kas nepieciešami projekta veiksmīgai turpināšanai."

Nākamajam NVO inkubatoram, kā šī brīža dalībnieki vēlēja - piesaistīt vēl vairāk ekspertu un speciālistu, lai vēl veiksmīgāk sagatavotu dalības organizācijas par spēcīgām un zinošām NVO, kas darbotos sabiedrības labā.

NVO inkubatora uzdevums bija palīdzēt spert pirmos soļus aktivitāšu uzsākšanā un īstenošanā jaunajām un vēl nepieredzējušām organizācijām. Aktivitāti īstenoja biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse" ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu projekta „Tilts 2011" ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. 
 
TILTS, kas savienoja abus krastus - pašvaldību un organizācijas
eLPA Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros kopš šī gada 1.marta īstenoja projektu TILTS 2011. Projekta ietvaros esam saveduši kopā organizācijas un pašvaldības institūcijas kopīgas sadarbības plānošanai un jau ar konkrētiem sadarbības rezultātiem par tādiem jautājumiem, kā pieejama pirmsskolas izglītība Rīgā, Rīgas kā Eiropas galvaspilsētas uzdevumi un aktivitātes, kā arī drošības veicināšana un noziegumu mazināšana pilsētā. Iedīglis kopīgās sadarbības plānošanai un jau tās uzsākšanai atrodams eLPA ieviesto ideju brokastu formātā, kurā pie brokastu galda pulcējās gan policisti, gan kultūras kardināli, gan organizācijas pret vardarbību, narkotiku izplatību, smēķēšanas un alkohola lietošanu jaunatnes vidū, gan jaunās māmiņas, gan domes deputāti un darbinieki.

Projekta ietvaros centāmies kliedēt bažas par Rīgas domes darbības necaurskatāmību un lēmumu pieņemšanu personīgo vajadzību apmierināšanai. Tādēļ rīkojām Rīgas domes e-portfeļa apmācības, kurās kopīgi ar RD pārstāvi stāstījām par lēmumu pieņemšanas procesu pašvaldībā, kā var iepazīties ar komitejās un plenārsēdē skatāmo jautājumu būtību e-portfelī un www.riga.lv interneta vietnē. Ja arī Tu vēlies sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam Rīgas pašvaldībā, raksti iesniegumu, kuru adresē uz e-pastu: sekretariats@riga.lv.

Esam izveidojuši brošūru Iedzīvotāju ābece. Materiālā esam detalizētā veidā izklāstījuši, kur var iegūt informāciju par pašvaldībā notiekošo un kā var iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Brošūra tiks izvietota Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centros un eLPA rīkotos pasākumos rīdziniekiem, kā arī papildinātā formātā pieejama eLPA mājas lapā.

Visubeidzot - esam pārliecinājušies, ka ideja par Latvijā pirmā NVO inkubatora izveidi ir bijusi Rīgas organizācijām nepieciešama. Inkubatora ietvaros trīs organizācijas, īstenojot individuālus projektus ir paveikušas:
• veikta izpēte par Rīgas pilsētas kultūras vietu pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos;
• veikta izpēte par idejas īstenošanu Rīgā - seniori jaunajām ģimenēm, kuras ietvaros notiek palīdzības sniegšana (auklēšana, bērnu aizvešana no skolas, treniņiem uz mājām, vakariņu pagatavošana ģimenei) jaunajām ģimenēm;
• izvērtēti organizācijas iekšējie resursi dažādu pasākumu ieviešanai;
• izveidota platforma labo domu pārmīšanai publiskā vidē, tādējādi vairojot labu noskaņojumu;
• biedrība ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu;
• organizācija ir ceļā uz telpu iegūšanu no pašvaldības;
• ir apsvērta doma par jaunas biedrības dibināšanu un sociālā uzņēmuma veidošanu;
• ir apmācīti Rīgas pilsētas seniori angļu valodā, gan arī par projektu rakstīšanu un vadīšanu u.c. tēmām;
• inkubatora dalībnieki ir ieguvuši papildus zināšanas par labu pārvaldību organizācijās, finansējuma piesaisti, organizācijas budžeta veidošanu, grāmatvedības kārtošanu, informācijas tehnoloģijas rīku izmantošanu organizācijas darbībā, lēmumu pieņemšanas procesu, brīvprātīgo darbu, organizāciju darbības juridiskajiem aspektiem u.c.
 
Tava iedzīvotāju ābece sadarbībai ar Rīgas pašvaldību
Nav sarežģīti piedalīties, ja ir skaidri zināma shēma par to, kādā veidā iespējams līdzdalību īstenot. Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse" ir izveidojusi palīgu rīdziniekiem - Iedzīvotāju ābeci sadarbībai ar Rīgas pašvaldību. Tādēļ esi aktīvs, sadzirdēts, jo Tavs viedoklis ir svarīgs!
Par problēmām pilsētā Rīgas pašvaldības institūciju pārstāvji ar NVO diskutē pie kafijas tases
Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse" (eLPA) kopš maija beigām ir rīkojusi trīs ideju brokastu diskusijas. Diskusijās piedalījās Rīgas domes (RD) institūciju pārstāvji, nevalstiskās organizācijas (NVO) un aktīvie rīdzinieki, lai diskutētu par aktuāliem jautājumiem Rīgā. Ideju brokastis notika par - pašvaldības bērnudārzu nepieejamību Rīgā garo rindu dēļ, pilsētas plāniem Eiropas kultūras galvaspilsētas organizēšanā un drošību Rīgā.

Diskutējamie jautājumi ideju brokastīs bija dažādi - sociāli, kultūras un drošības. Visas diskusijas vieno kopīgs elements - nepieciešamība pēc dažādu pušu aktīvas sadarbības problēmu risināšanā. Lai to sasniegtu, pašvaldībai no savas puses vairāk nepieciešams informēt iedzīvotājus un skaidrot plānotās izmaiņas un norādīt uz izziņas materiāliem vai avotiem, kā arī plašāk jāiesaista NVO problēmu risināšanā. Savukārt, pašiem rīdziniekiem un NVO ir jābūt aktīviem savas pilsētas vides uzlabošanā, iesaistoties un līdzdarbojoties. Diskusijās pierādījās, ka aktīva iedzīvotāju un NVO līdzdalība ir veicinājusi problēmu aktualizēšanu un risināšanu Rīgā un citās pilsētās, piemēram, atrisinot bērnu rindas Liepājā un paaugstinot drošību Talsos vietā, ko vairākums uzskatīja par bīstamu diennakts tumšajās stundās.

Pirmā diskusija bija veltīta bērnudārzu problēmai Rīgā un diskusijas laikā tika meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem - vai būs vairāk vietas bērnudārzos un kāds ir pašvaldības finansējums bērnudārzniekiem? RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors G.Helmanis uzsvēra četrus risinājumus, kas ar šī gada septembri ir ieviesti Rīgā. Pirmkārt, ir pieejamas papildus bērnudārzu vietas, otrkārt, ar privātajiem bērnudārziem RD slēdz deleģējuma līgumus un komplektē bērnu grupas tajās. Treškārt, notiek grupu papildināšana un nauda seko bērnam un ceturtkārt, atbalsts ģimenēm ir Ls 30 vērtībā, kuru bērni nenokļūst bērnudārzos. Diskusijā atklājās, ka vecākiem un NVO trūkst informācijas par plānotajām izmaiņām un pasākumiem Rīgā attiecībā pret bērnudārzu problēmu risināšanu. Turklāt diskusijā tika secināts, ka pašu vecāku un NVO līdzdalība veicina jautājuma aktualizēšanu un risināšanu. Pēc diskusijas vecāku organizācijas tika vairāk informētas, aicinātas uz komitejas sēdi paust viedokli un rast kompromisu pašvaldības saistošajos noteikumus.

Otrajās ideju brokastīs dalībnieki diskutēja par tēmu - Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Pie brokastu galda tika diskutēts par plānotajām aktivitātēm Rīgā 2014.gadā, kad pilsēta iegūs Eiropas galvaspilsētas godu un kā ir plānots pilsētas NVO iesaistīt Rīgas popularizēšanā un kultūras aktivitātēs. Eiropas kultūras galvaspilsētas direkcijas vadītāja D.Čivle uzsvēra, ka svētku gatavošanā ir laipni gaidīts iesaistīties ikviens Rīgas iedzīvotājs un organizācija. Mērķi plānots sasniegts, rīkojot seminārus organizācijām, kas ir saņēmušas vai plāno pieteikties finansējumam, lai īstenotu aktivitātes Rīga 2014 ietvaros, organizējot dažādas darba grupas, rīkojot plašas diskusijas - ideju talkas - Rīgas apkaimēs par kultūrvidi un kultūras notikumiem, kā arī plaši iesaistot brīvprātīgos dažādās norisēs (tiks organizēts sadarbībā ar brivpratigais.lv). Eiropas galvaspilsētas aktivitāšu organizatori uzsvēra, ka kultūra tiks skatīta plašā kontekstā - brīvā laika pavadīšana, saziņa, saskarsme, sportiskās aktivitātes u.c. kultūras šķautnes. No Rīgas domes puses vairākkārtīgi tika izteikts aicinājums organizācijām plaši apmeklēt dažādos organizatoriskos pasākumus un iepazīties ar informāciju.

Trešās ideju brokastis norisinājās par tēmu - vai Rīga ir drošības meka? Pie brokastu galda notika diskusija par šādu centrālo jautājumu - cik lielā mērā drošība mājās un uz ielas ir tikai policijas rūpes? Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks A.Grišins uzsvēra: „Rīga ir droša iedzīvotājiem!" Taču drošības sajūtu veido trīs apstākļi: tiesībsargājošo institūciju darbs, rīdzinieku pašu izpratne par drošību un cilvēku rīcība. Policijas pārstāvji uzsvēra: „Policija visbiežāk ir vainīga, ja tiek apzagts dzīvoklis vai ja automašīnai ir noņemts spogulis, bet policija nav spējīga visu atrisināt". Diskusijas laikā tika piedāvāti risinājumi, kā iedzīvotāji var nodrošināt sev drošāku vidi, kā mantas DNS veidošana, lai mantu radītu nepievilcīgāku likumpārkāpējiem, ziņot par novērotiem likumpārkāpumiem, kā arī veidot kaimiņu patruļas, lai pieskatītu ne tikai savu īpašumu, bet rūpētos arī par kaimiņu drošību.

Ideju brokastis bija diskusiju formāts, kuru laikā pie viena galda tiek sapulcēti noteiktas jomas speciālisti no pašvaldības, valsts un nevalstiskajām organizācijām. Uzdevums ir neformālā gaisotnē pie kafijas tases apspriesties, diskutēt par aktuāliem jautājumiem un ieskicēt soļus kopīgai sadarbībai.
 
Vai Rīga ir drošības meka?
Ceturtdien, 6.oktobrī biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse" (eLPA) telpās notika eLPA rīkotā ideju brokastu diskusija „Vai Rīga ir drošības meka?". Pie brokastu galda bija sapulcināti Valsts policijas Rīgas reģiona policijas pārvaldes un Rīgas pašvaldības policijas, nevalstisko organizāciju un Rīgas domes institūciju pārstāvji, lai runātu par drošības jautājumiem Rīgā.

Justies droši savā pilsētā un mājās vēlas ikviens rīdzinieks. Pirms diviem gadiem 39% Rīgas iedzīvotāju pētījumā „Rīgas iedzīvotāju drošumspēja un tās paaugstināšanas iniciatīvas" atbildēja - „īsti droši Rīgā nejūtos nekad un nekur". Kāda situācija Rīgā ir šobrīd?!

Nevalstisko organizāciju pārstāvji informēja, par tādām problēmām, kuras viņuprāt uzliek tām papildus slogu. Piemēram, jau gadiem nav atrisināts jautājums par atskurptuves neesamību Rīgā. Situācija veidojas pateicoties institūciju nespējai noteikt atbildīgo institūciju par alkohola un citu apreibinošo vielu ietekmē esošo cilvēku izmitināšanu atskurbšanai. Šajā ziņā NVO, piemēram, Latvijas Sarkanais Krusts, ir tas, kas uzņem šos cilvēkus savās patversmēs. Kā arī, NVO veidotie krīžu centri ir tie, kuros tiek uzņemti bērni no krīzē nonākušām ģimenēm. Tas liek secināt, ka NVO piedalās seku likvidēšanā, bet iztrūkst instrumentu, lai sadarbība veidotos ne tikai seku novēršanai, bet tieši prevencijai. Ir arī labie piemēri sadarbībai projektos, tomēr tie visi ir projekti, kuri nepiedāvā ilgstošus risinājumus.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks A.Grišins uzsvēra: „Rīga ir droša iedzīvotājiem!" Taču drošības sajūtu veido trīs apstākļi, kā tiesībsargājošo institūciju darbs, rīdzinieku pašu izpratne par drošību un pašu cilvēku rīcība. Policijas pārstāvji uzsvēra: „Policija visbiežāk ir vainīga, ja tiek apzagts dzīvoklis vai ja automašīnai ir noņemts spogulis, bet policija nav spējīga visu atrisināt". Diskusijas laikā tika piedāvāti risinājumi, kā iedzīvotāji var nodrošināt sev drošāku vidi, kā mantas DNS veidošana, lai mantu radītu nepievilcīgāku likumpārkāpējiem, ziņot par novērotiem likumpārkāpumiem, kā arī veidot kaimiņu patruļas, lai pieskatītu ne tikai savu īpašumu, bet rūpētos arī par kaimiņu drošību.
 
NVO inkubatora darbība tuvojas noslēgumam
Šodien, 30.septembrī, notika kārtējā NVO inkubatora dalībnieku tikšanās. Tikšanās reizē dalībnieki intensīvi strādāja pie organizāciju stratēģiskiem jautājumiem, lai atrisinātu iekšējās komunikācijas un sadarbības sasāpējušos jautājumus, gan arī ar aktivitāšu sekmīgu ieviešanu saistītu problemātiku. Organizācijas dalījās pieredzē ar darbību NVO inkubatora ietvaros, minot gan pozitīvo iespaidu, kas iegūts no citu dalībnieku un eLPA pieredzes, gan arī iezīmējot iespējas NVO inkubatora darbībai turpmāk. Tikšanās noslēgumā organizācijas konsultējās ar grāmatvedi par nodokļu jautājumiem un dažādiem grāmatvedības uzskaites aspektiem. Katrs NVO inkubatora dalībnieks ir cītīgi strādājis sava uzstādītā mērķa sasniegšanā. Jau pavisam drīz informēsim Tevi par NVO inkubatora dalībnieku lielajiem sasniegumiem! 
 
Vai Rīga ir drošības meka?
„Īsti droši Rīgā nejūtos nekad un nekur", tā pirms diviem gadiem atbildēja 39% Rīgas iedzīvotāju . Rīdzinieki norādīja, ka nejūtas droši par to, vai manta tiks nozagta, vai iespējamība kļūt par vardarbības upuriem uz ielas vai mājās. Rīdzinieki īpaši nedroši jūtas, ja tas saistīts ar cilvēkiem narkotisko vielu pakļautībā vai alkohola reibumā, kā arī pilsētas neapgaismotās vietās, līdzās neredzot policijas patruļu. Lai noskaidrotu, vai nedrošības sajūtu rada mīti vai fakti, aicinām Valsts policijas Rīgas reģiona policijas pārvaldes un Rīgas pašvaldības policijas, nevalstisko organizāciju un Rīgas domes institūciju pārstāvjus uz diskusiju. Ideju brokastis „Vai Rīga ir drošības meka?" notiks 6.oktobrī no plkst.9.30-11.00, eLPA biroja telpās (Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga). Aicinām Tevi līdz 3.oktobrim pieteikt dalību ideju brokastīm par drošības tēmu Rīgas pilsētā. Esi aicināts pieteikt dalību eLPA biroja administratorei Madarai Kanastai pa e-pastu: madara@nvo.lv vai telefoniski: 67846467. 
 
Kopīga brokastošana par kultūras tēmu
eLPA šodien organizēja tikšanos ar Rīgas kultūras jomas organizācijām un institūcijām, kas atbildīgas par Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas organizēšanu un kas plāno sadarboties, lai īstenotu dažādas aktivitātes 2014. gadā. D.Čivle uzsvēra, ka svētku gatavošanā ir laipni gaidīts iesaistīties ikviens Rīgas iedzīvotājs un organizācija. Mērķi plānots sasniegts, veicot šādas darbības:
1. rīkojot seminārus organizācijām, kas ir saņēmušas vai plāno pieteikties finansējumam, lai īstenotu aktivitātes Rīga 2014 ietvaros;
2. organizējot dažādas darba grupas;
3. rīkojot plašas diskusijas - ideju talkas - Rīgas apkaimēs par kultūrvidi un kultūras notikumiem;
4. plaši iesaistot brīvprātīgos dažādās norisēs (tiks organizēts sadarbībā ar brivpratigais.lv)
Eiropas galvaspilsētas aktivitātes aptvers divas dimensijas. Pirmkārt, pilsēta pilsoņiem, kas aptver svētku organizēšanu cilvēkiem un cilvēku līdzdalību tajā. Otrkārt, tā būs Eiropas dimensijas atspoguļošana. Organizatori uzsvēra, ka kultūra tiks skatīta plašā kontekstā - brīvā laika pavadīšana, saziņa, saskarsme, sportiskās aktivitātes u.c. kultūras šķautnes. No Rīgas domes puses vairākkārtīgi tika izteikts aicinājums organizācijām plaši apmeklēt dažādos organizatoriskos pasākumus un iepazīties ar informāciju. Vienlaikus biedrības pārstāve norādīja, ka Rīgas domei ir aktīvāk jārisina sadarbības jautājums ar NVO, jo šobrīd novērojams, ka sadarbība ir veiksmīga, ja ir personīga pazīšanās nevis profesionāla. Tādēļ ir aicinājums RD IKSD rīkot regulāras tikšanās ar pilsētas kultūras jomas organizācijām.
Diskusijā piedalījās:
• Gastons Neimanis, Rīgas Tūrisma attīstības birojs
• Dzidra Šmita, Rīgas domes Kultūras pārvalde
• Ilona Stalidzāne, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
• Inese Pētersone, Dizaina informācijas centrs
• Iveta Skane, biedrība „Spīķeri"
• Rihards Kalniņš, Latvijas Institūts
• Signe Sniedze, Torņkalna latviešu biedrība un Austras biedrība
• Ilze Grīntāle, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
• Diāna Čivle, nodibinājums Rīga2014
• Anna Muhka, nodibinājums Rīga2014
Izsakām pateicību diskusijas dalībniekiem! Diskusijā no pirmavotiem tika iegūta bagātīga informācija par Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas plāniem!
 
NVO inkubators veiksmīgi uzsācis savu darbību
Š.g. jūnija sākumā darbu uzsāka biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) iniciētais un pirmais nevalstisko organizāciju (NVO) inkubators Latvijā. Inkubatora uzdevums ir palīdzēt spert pirmos soļus aktivitāšu uzsākšanā un īstenošanā jaunajām un vēl nepieredzējušām organizācijām. Konkursa kārtībā tika apstiprinātas trīs organizācijas un NVO inkubatorā šobrīd darbojas - biedrība Spars, Rīgas aktīvo senioru alianse un biedrība Labas Domas.
Inkubatora dalībnieki aktīvi ir uzsākuši īstenot savas aktivitātes. Biedrības Spars ideja ir par sociālā tūrisma attīstīšanu Latvijā. Organizācija veiks sociālā tūrisma apmācības, pilotprojektu vides pieejamības izpētei un veicinās sadarbību ar valsts institūcijām šajā jomā. Rīgas aktīvo senioru alianses ideja ir saistīta ar novecošanos, viņi pētīs esošo situāciju senioru grupā un attīstīs iespēju „vecmāmiņa uz nomu", lai veicinātu senioru dalību brīvprātīgajā darbā. Bet biedrības Labas Domas ideja ir veicināt pozitīvu domāšanu sabiedrībā un organizēt labo domu konferences un attīstīt šādu kustību un klubiņu izveidošanu Latvijā. Organizācijas ir apņēmušās veikt gan pētniecības darbus, gan rīkot konferences. Būtisks atbalsts organizācijām ir bezmaksas pieejamās biroja telpas, biroja aprīkojums, kancelejas preces un konsultācijas, ko nodrošina eLPA. Tāpat organizācijām ir pieejams finansējums aktivitāšu īstenošanai.
Lai palīdzētu inkubatora organizācijām pilnveidoties un mācīties, ir notikušas arī konsultācijas par organizāciju stratēģiskas darbības plānošanu un finansējuma piesaisti organizācijas darbībai. Ir bijusi arī konsultācija un praktiski piemēri par to, kā ar dažādiem informācijas komunikāciju tehnoloģiju rīkiem var padarīt biedrību darbību publiskāku un arī efektīvāku, ieguldot tajā salīdzinoši maz resursus - pieeja internetam, paša apņemšanās un gribasspēks. Konsultācija par NVO grāmatvedības organizēšanu, kā arī brīvprātīgo darbu un biedru piesaisti un juridiskiem jautājumiem.
Pasaulē šāda palīdzības sniegšana ar inkubatora palīdzību ir izplatīta prakse. Parasti tieši jaunām organizācijām vairāk dominē finansiālā atbalsta sniegšana ar dažādu fondu palīdzību, taču darbojas arī organizācijas pēc „inkubatora" principa. Tā, piemēram, ASV, lai palīdzētu jaunām organizācijām uzsākt savu darbību un aktivitātes, organizācija Tides darbojas līdzīgi kā NVO inkubators Rīgā, sniedzot gan finansiālu atbalstu, gan sniedzot konsultācijas.
Savu ideju NVO inkubatora dalībnieki īstenos un inkubatorā darbosies līdz š.g. 10. oktobrim. eLPA politikas koordinatore Inta Šimanska vērtē, ka: „pēc 10.oktobra inkubatora dalībnieki būs gatavi darboties pastāvīgi. Rīgas NVO inkubatora darbība varētu būt labs stimuls šādu NVO inkubatoru turpmākai izveidei un arī darbībai citur Latvijā."
 
Iepazīsties: biedrība „Spars"
Viens no inkubatora dalībniekiem ir biedrība „Spars". Iepazīsties tuvāk ar ko viņi nodarbojas šeit!
 
Notikušas pirmās konsultācijas NVO inkubatorā
Š.g. 6.jūlijā eLPA birojā notika pirmās konsultācijas NVO inkubatora dalībniekiem - biedrībai „Spars", „Labas Domas" un „Rasa". eLPA direktore Rasma Pīpiķe konsultēja biedrības par organizāciju stratēģiskas darbības plānošanu un finansējuma piesaisti organizācijas darbībai, lai tās varētu īstenot aktivitātes, kurām noteiktajā laikā ir pieejami visi nepieciešamie resursi. Un eLPA informācijas koordinatore Laura Platace sniedza konsultācijas un praktiskus piemērus par to, kā ar dažādiem informācijas komunikāciju tehnoloģiju rīkiem var padarīt biedrību darbību publiskāku un arī efektīvāku, ieguldot tajā salīdzinoši maz resursus - pieeja internetam, paša apņemšanās un gribasspēks.
 
NVO inkubators uzsāk savu darbību 
NVO inkubators Rīgā ir sācis darboties un tajā šobrīd darbojas trīs Rīgas NVO - biedrība „Spars", „Rasa" un biedrība „Labas Domas"! Rīgas NVO inkubatora darbība būs pārbaude šādu NVO inkubatoru turpmākai izveidei arī citur Latvijā. Trīs NVO idejas konkursa kārtībā tika apstiprinātas. Biedrības „Spars" ideja ir par sociālā tūrisma attīstīšanu Latvijā. Viņi veiks sociālā tūrisma apmācības, pilotprojektu vides pieejamības izpētei un veicinās sadarbību ar valsts instītūcijām šajā jomā. Biedrības „Rasa" ideja ir saistīta ar novecošanos, viņi pētīs esošo situāciju senioru grupā un attīstīs iespēju „vecmāmiņa uz nomu", lai veicinātu senioru dalību brīvprātīgajā darbā. Biedrības „Labas Domas" ideja ir veicināt pozitīvu domāšanu sabiedrībā un organizēt labo domu konferences un attīstīt šādu kustību un klubiņu izveidošanu Latvijā. Savu ideju NVO īstenos līdz š.g. 10.oktobrim. Arī turpmāk informēsim par šo biedrību aktivitātēm un ideju realizēšanu!
 
Rīgas domes e-portfelis ir viegli un ērti lietojams 
Š.g. 31.maijā notika eLPA rīkotās Rīgas domes e-portfeļa apmācības. Rīgas domes Sekretariāta vadītāja Sandra Laganovska klātesošos iesākumā iepazīstināja ar Rīgas domes lēmumu aprites kārtību, skaidrojot par lēmuma projekta sagatavošanu, izskatīšanu komitejā, lēmuma projekta reģistrēšanu, virzīšanu izskatīšanai Rīgas domes sēdē un spēkā stāšanos. S.Laganovska parādīja, cik vienkārši un ērti ir lietot Rīgas domes e-portfeli. Pieejas tiesības Rīgas domes e-portfelim nozīmē, ka NVO ir tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem lēmuma projekta pieņemšanā. Savukārt Rīgas domes pašvaldības portālā www.riga.lv ir pieejami tikai pieņemti normatīvie akti. Lai pieteiktos pieejas saņemšanai ar iesniegumu jāvēršas Rīgas domē.
 
Notikusi pirmā kopīgā brokastošana 
Piektdien, 27.maijā notika eLPA rīkotās pirmās kopīgās brokastis starp rīdziniekiem: Rīgas domes amatpersonām, deputātiem, vecākiem un nevalstiskajām organizācijām. Brokastis notika par bērnudārzu tēmu „Nauda ripo bērnam". Proti, jaunie Rīgas domes saistošie noteikumi, kas stāsies spēkā 19.06.2011., nosaka, ka tiks mainīta bērnudārzu nodrošinājuma pieeja.
Kā šorīt sacīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Guntis Helmanis, šobrīd ap 5000 Rīgas bērnu nav vietu bērnudārzos. Lai risinātu šo problēmu, ko kopš šī gada janvāra ļoti aktīvi aktualizēja Rīgas vecāki un biedrības, Rīgas dome līdzdarbībā ar organizācijām ir izstrādājusi saistošos noteikumus, kas paredz četrus situācijas risinājumus:
1. Rīgā no 01.09.2011. būs pieejamas 400 papildus bērnudārzu vietas (skaita ziņā lielākās būs Pļavniekos un Mežciemā);
2. ar privātajiem bērnudārziem RD slēgs deleģējuma līgumus un komplektēs bērnu grupas tajās;
3. notiks grupu papildināšana - nauda (Ls 93) sekos bērnam. Vecāki varēs izvēlēties, kurā no bērnudārziem laist bērnus: pašvaldības vai privātajā, personīgi sedzot dalības starpību;
4. atbalsts ģimenēm Ls 30 vērtībā, kuru bērni nenokļūst bērnu dārzos.
RD amatpersonas vairākkārtīgi uzsvēra, ka tiks veikt plaši skaidrošanas darbi, lai vecāki savlaicīgi varētu pieņemt izsvērtu lēmumu par piemērotāko risinājumu bērnu pirmsskolas audzināšanas un izglītības nodrošinājumam. 
Par bērnudārznieku rindas samazināšanas pieredzi brokastotājus informēja arī Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde. Golde informēja, ka pirms pieciem sešiem gadiem rindā esošo bērnu skaits bija ap 7000, taču šobrīd tie ir 600 bērni. Problēma tika risināta kompleksi - ieviests reģistrs, izstrādāta bērnudārzu attīstības programma, likvidēta citu pašvaldību bērnu uzņemšana pašvaldības bērnudārzos, līdzfinansējuma piešķiršana ģimenēm, kuru bērni apmeklē privātos bērnudārzus un alternatīvu pakalpojumu ieviešana (aukļu dienests un attīstības rotaļu grupas).
Brokastu laikā tika pārrunāta arī sabiedrības līdzdalības prakse Rīgā konkrētā jautājuma risināšanā. Rezultāts - jauna kārtība un pašvaldības saistošie noteikumi - ir ļoti labs un augsti vērtējams rezultāts, taču reizumis rodas jautājums: vai sabiedrības līdzdalība Rīgā ir uz ļodzīgām kājām? Brokastu laikā diskusijās starp vecākiem un RD, izkristalizējās vairākas atziņas par sabiedrības līdzdalības aspektiem Rīgas pašvaldībā bērnudārzu rindu un finansējuma jautājuma risināšanā:
• līdzdalība veicina politiķiem pieņemt lēmumus;
• deputāti sagaida, ka tiks personīgi uzrunāti iesaistīties kādas problēmas risināšanā;
• ir gadījumi, kad piekļuve RD dokumentu projektiem ir apgrūtināta pat, ja tie nesatur ierobežotas pieejamības informāciju. 
 
Iesniedz un īsteno savu ideju! 
Turpinās ideju iesniegšana eLPA organizētajā Rīgas NVO inkubatorā, tādēļ aicinām ikvienu rīdzinieku, Rīgas pilsētas biedrību un nodibinājumu neatlikt ideju pieteikšanu uz pēdējo brīdi! Esam saņēmuši jau vairākus ļoti labus pieteikumus, tādēļ, ja tev ir ideja aktivitātēm, nestāvi malā un saņem iespēju to realizēt! Pieteikumus iespējams iesniegt vēl līdz š.g. 27.maijam! Vairāk par ideju iesniegšanu lasi šeit.

Rīgas NVO var pieteikties e-portfeļa apmācībām
eLPA sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu aicina Rīgas NVO, īpaši uzrunājot NVO, kuras ir parakstījušas sadarbības memorandu ar Rīgas domi, piedalīties apmācībās par Rīgas domes e-portfeļa izmantošanu! Rīgas domes pārstāvjus esam aicinājuši sniegt informāciju par aktualitātēm Rīgas pašvaldībā un iedzīvotāju aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā tuvā nākotnē, un sniegt apmācības par e-portfeļa izmantošanu. Apmācības norisināsies š.g. 31.maijā no plkst. 15.00 - 17.00 Rīgas domes 508.telpā (Rātslaukums 1, 5.stāvs). Lai pieteiktu savu dalību apmācībām, aizpildi elektronisko pieteikuma veidlapu, kas pieejama šeit līdz š.g. 27.maijam.

 
Ideju brokastis eLPĀ par bērnudārzu pieejamību rīdziniekiem
eLPA aicina Rīgas iedzīvotājus un Rīgas pilsētas biedrības un nodibinājumus piedalīties un paust savu viedokli eLPA rīkotajā ideju brokastu cikla pirmajā diskusijā - NAUDA RIPO BĒRNAM, kas norisināsies 27.05.2011. no plkst. 9:30-11:00, Ģertrūdes ielā 19/21-5, Rīgā. Ideju brokastu mērķis ir pie brokastu galda uzzināt un diskutēt par aktualitātēm Rīgas domes nostājā pirmsskolas jeb bērnudārza pieejamības nodrošināšanā rīdziniekiem. Brokastu laikā varēsi tuvāk iepazīties ar domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, veidot kontaktus un veidot pamatus kopīgai sadarbībai! Pieteikšanās uz brokastīm līdz 25.05.2011., aizpildot pieteikuma veidlapu, kas pieejama šeit. Ja rodas kādi jautājumi, zvaniet pa tālruni: 67 84 64 64 vai rakstiet Laurai Platacei uz e-pastu alianse@nvo.lv.
eLPA piedāvā Tavai idejai augsni!
Ja Tev vai Tavai organizācijai ir ideja, kurai nepieciešams atbalsts, piesaki to Rīgas NVO inkubatoram! Ikviens rīdzinieks un Rīgas pilsētas biedrība un nodibinājums ir aicināts līdz š.g. 27.maijam pieteikt ideju aktivitātei, kuru tā apņemas īstenot līdz 10.oktobrim. Ja redzi, ka nepieciešams uzlabot dzīves kvalitāti kādai no iedzīvotāju grupām, nepieciešams atrast risinājumu kādai problēmai un piedāvātais risinājums uzlabos situāciju ievērojamai rīdzinieku daļai sabiedriskā labuma darbības jomā , iesniedzot pieteikumu brīvā formātā un konkursa kārtībā iegūstot atbalstu, Tu savas idejas īstenošanai bezmaksas iegūsi:
1. telpas un biroja aprīkojumu;
2. kancelejas preces;
3. grāmatveža padomus un palīdzību;
4. padomu un praktisku palīdzību finansējuma piesaistei idejas ilgstpējīgumam;
5. apmaksātus materiālus un pakalpojumus 150 latu vērtībā.
Konkursa kārtībā tiks izraudzīti trīs labāko ideju pieteikumi, kuriem personīgi par to tiks paziņots līdz 10. jūnijam.
Iepazīsties šeit ar NVO inkubatora nolikumu.
 
Informācija par projektu "TILTS2011" 
Rīgā darbojas aptuveni 7 000 organizāciju, kas ir gandrīz puse no Latvijā reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām, kas ir būtisks resurss Rīgas attīstībā. Kā pierādīja 2010. gada pieredze, sadarbībā ar Rīgas domi organizējot iedzīvotāju forumu „Rīga dimd - iedzīvotāji runā!", nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju interese iesaistīties ir augsta. Tomēr, gan pētījumā  „NVO kapitāls Rīgā" tika secināts, ka būtiska ietekme ir nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju zināšanām par iespējām piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Minētā projekta rezultātā izveidotajā „Ceļa kartē" identificēti vairāki uzdevumi, kurus nepieciešams īstenot nevalstiskām organizācijām, lai tās spētu pilnvērtīgi orientēties lēmumu pieņemšanas procesos un nodrošināt kvalitatīvu līdzdalību. Projekta laikā plānots nodrošināt, ka tiek īstenotas aktivitātes, kas pamatā veicina NVO gatavību būt aktīviem līdzdalībā un, kas tiešā mērā atbild uz vajadzību apmierināšanu „Ceļa kartes" kontekstā ar mērķi uzlabot NVO un RD sadarbību.
 
 
Projekta "TILTS 2011" ieviešana nodrošinās:
1) esošo informācijas kanālu aktivizēšanu un e-portfeļa izmantošanas skaidrošanudažādu nozaru nevalstiskajām organizācijām;
2) uzlabos pašvaldības darbinieku motivāciju sadarboties ar iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām;
3) sabiedrības izglītošanu par iesaistes un līdzdalības iespēju mehānismiempašvaldībā. Šim nolūkam tiks izveidota iedzīvotāju „ābece" par sadarbību ar Rīgas domi un tās institūcijām;
4) inkubatoru (biznesa inkubatora ekvivalentu) izveidošanu iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju ideju izvirzīšanai, attīstībai un testēšanai.
 
 
Projekta rezultātā: 
1) tieši izglītoti būs 30 NVO pārstāvji par e-portfeļa izmantošanu;
2) padziļināti izdiskutētas trīs aktuālās nozaru tēmas Rīgas pilsētā un rasti risinājumi,ieteikumi un uzlabojumi RD un NVO sadabrībai nozares ietvaros. Katrās no ideju brokastīm būs piedalījušies vismaz 20 pārstāvji (NVO un pašvaldības darbinieki), kopā 60 dalībnieki;
3) izstrādāta un plaši izplatīta iedzīvotāju ābece par līdzdalības iespējām Rīgas domē;
4) attīstītas trīs sabiedriskā labuma idejas Rīgas pilsētā un nodrošināta šo ideju īstenošana.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros 

Pielikumi