----Turpinām aktīvu darbu NVO interešu aizstāvībā!

Latvijas Pilsoniskā alianse īsteno projektu „NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī III” (Projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/029/1/NAC/027/2015), kurš ir guvis atbalstu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma ietvaros”.


Projekta ietvaros no šī gada 1. janvāra līdz š.g. 31. decembrim eLPA veiks šādas aktivitātes:
1.    veidos iknedēļas ziņu lapu „Nesēdi tumsā!”, pilnveidojot tās saturu, liekot uzsvaru uz aktivitātēm NVO un ievietojot aktuālās ziņas eLPA sociālowww.facebook.com un www.draugiem.lv tīklu kontos;
2.    sniegs bezmaksas konsultācijas (telefoniski, pa e-pastu un klātienē) par biedrību, nodibinājumu dibināšanu; finansējuma piesaisti; līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos; organizācijas attīstības plāna izstrādi; NVO un publiskās pārvaldes sadarbības piemēriem un veidiem, kā arī lietvedības kārtošanu biedrībās un nodibinājumos;
3.    sniegs atzinumus par normatīvajiem aktiem, kas ietekmē Latvijas NVO dibināšanu un darbību, jo īpaši par:

 • Biedrību un nodibinājumu likums;
 • Sabiedriskā labuma organizāciju likums (un saistošie MK noteikumi);
 • Likums par grāmatvedību (un saistošie MK noteikumi);
 • Informācijas atklātības likums (un saistošie MK noteikumi);
 • Publisko iepirkumu likums (un saistošie MK noteikumi);
 • Likums par valsts budžetu, budžeta un finanšu vadību (un saistošie MK noteikumi);
 • Likums par pašvaldībām (un saistošie MK noteikumi);
 • Interešu konflikta novēršanas likums (un saistošie MK noteikumi);
 • Valsts pārvaldes iekārtas likums (un saistošie MK noteikumi);
 • Struktūrfondu ieviešanas noteikumi laika periodam 2014-2020.

4.    piedalīsies formālās un neformālās sanāksmēs par iepriekš minēto tematiku;
5.    izveidos un ieviesīs apmācību kursus par:

 •  NVO veidošana un darbība;
 •  NVO attīstība un stratēģiskā vadība;
 • finanšu piesaiste organizācijas darbībai un aktivitātēm;
 • grāmatvedības uzskaite organizācijā;
 • lietvedības vadība organizācijā;
 • NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanā;
 • iedzīvotāju iesaiste organizācijas aktivitātēs;
 • NVO darbību regulējošie tiesību akti;
 • sadarbība ar publisko pārvaldi un uzņēmējiem, citām NVO;
 • pārliecinoša komunikācija;

6.    vadīs publicitātes pasākumus par Vispasaules NVO dienu.


Tavas organizācijas iesaiste eLPA aktivitātēs:
1.    ja vēlies, lai Tavu ziņu ievietojam eLPA ziņu lapā, sūti e-pastu uz alianse@nvo.lv ;
2.    ja Tev vajag konsultāciju, zvani uz tel. 67846464 vai raksti e-pastu:

 • eLPA projektu asistentei Anitai Īvānei uz  alianse@nvo.lv (organizāciju lietvedības kārtošana un vešana; par finansējuma piesaisti; biedrību un nodibinājumu dibināšanu)
 • eLPA politikas koordinatorei Krisīnei Zonbergai kristine@nvo.lv (NVO un publiskās pārvaldes sadarbības piemēriem un veidiem, biedrību, nodibinājumu dibināšanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos)

3.    ja Tavai organizācijas ir grūtības, ko rada normatīvie akti, informē par to eLPA un izskatīsim iespēju risināt jautājumu nacionālā līmenī.


Projekta mērķis ir turpināt darbību NVO interešu aizstāvībā nacionālā līmenī Latvijā, nodrošinot pieredzes pēctecību un vairojot izpratnes veidošanos par biedrību un nodibinājumu darbību Latvijā. Mērķis definēts saskaņā ar iepriekš noteikto darbības programmas mērķi: nodrošināt nepārtrauktu eLPA darbību NVO interešu aizstāvībā nacionālā līmenī Latvijā, panākot uzlabojumus sabiedrības līdzdalības sistēmā Latvijā.


Projekta aktualitātēm var līdzi sekot šeit:

14.12.2015. eLPA darbības rezultāti projekta ietvaros

14.12.2015. NVO diskutē par 2016. gada sektorā

21.09.2015. Prasības konsultācijām ar Engures novada iedzīvotājiem

14.09.2015. Ideja, partneris, projekts!

03.08.2015. Apmācību cikls Ekselence NVO vadībā tuvojas noslēgumam

13.07.2015. Ekselence NVO vadībā – informē, vērtē un māca

01.06.2015. Piesakies apmācību kursam - Ekselence NVO vadībā

25.05.2015. Piesakies apmācību kursam - Ekselence NVO vadībā

18.05.2015. Ekselence NVO vadībā

11.05.2015. eLPA 2015. gada pirmā ceturkšņa rezultatīvie rādītāji

07.04.2015. Kas notiek ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu?

02.03.2015. Pasaules mērogā tika atzīmēta Vispasaules NVO diena
23.02.2015. 27.februārī - Vispasaules NVO diena
16.02.2015. Jau pēc nedēļas - Vispasaules NVO diena
26.01.2015. Tuvojas Vispasaules NVO diena
19.01.2015. Tautas vēlēts Prezidents
05.01.2015. eLPA 2015. gada apņemšanās

15.12.2014. eLPA darbības rezultāti projekta ietvaros un jauni uzstādījumi

15.12.2014. Ar kuru organizāciju TU svinēsi NVO Vispasaules NVO dienu?

01.12.2014. Vispasaules NVO diena

06.10.2014. Partiju (ne)redzējums par sabiedrības līdzdalības veicināšanu un citiem jautājumiem

16.06.2014. TAVS viedoklis par Latvijas NVO fondu – sadzirdēts!

09.06.2014. TAVS viedoklis par Latvijas NVO fondu – divās dienās!

28.04.2014. Meklējam finanšu stratēģijas veidotāju

22.04.2014. Meklējam finanšu stratēģijas veidotāju

14.04.2014. Meklējam finanšu stratēģijas veidotāju

24.02.2014. Uzzini vairāk par NVO sektora aktualitātēm!

17.02.2014. Uzzini vairāk par NVO sektora aktualitātēm

10.02.2014. NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī

06.01.2014. eLPA 2014. gada apņemšanās

16.12.2013. Vēl četras dienas ir aptauja par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu!

09.12.2013. Ko tu zini par NVO sektoram pieejamo finansējumu?

02.12.2013. Ko tu zini par NVO sektoram pieejamo finansējumu?

28.10.2013. Par Latvijas Republikas Satversmes preambulu

30.09.2013. NVO darbs konsultatīvajās padomēs

23.09.2013. Par atbildību, pienākumu un apņemšanos

16.09.2013. eLPA darbības rezultatīvie rādītāji

09.09.2013. Aicinājums Jelgavas biedrībām un nodibinājumiem

09.09.2013. Notikusi diskusija Talsos starp NVO un pašvaldību

29.07.2013. Ko tu zini par finanšu instrumentiem? 

22.07.2013. Ko tu zini par finanšu instrumentiem?

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

www.sif.gov.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

 
Keeping on the active co-operation of NGOs' advocacy!


On the 1st of January, 2015 Civic Alliance Latvia has launched a project “Ensuring NGO advocacy at national level II”. The project proposal has gained the support of the European Economic Area Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism 2009 - 2014 in the program "NGO Fund".
We gladly announce that CAL will perform the following activities (period 01/01/2015 – 31/12/2015):
1.    issue the weekly newsletter "Nesēdi tumsā!" by improving its content, with an emphasis on the activities of NGOs and placing the latest news on CAL accounts in social network platforms: www.facebook.com and www.draugiem.lv accounts,
2.    provide free consultations (by phone, email and in person) for associations and foundations on establishment of organization, fund-raising, participation in decision-making processes, organizational development plan, NGOs and public administration practices and forms of cooperation, as well as record-keeping for associations and foundations,
3.    provide suggestions on changes in laws and regulations that affect the Latvian NGO establishment and operation, in particular:

 • legislative acts, and development documents for the projects affected by the activities of NGOs and development in Latvian;
 • Structural Funds allocation and management (reducing the administrative barriers to the implementation of projects in different areas) to favor activities carried out by NGO sector;
 • State budget allocation to the NGO sector,
 • promotion of public participation in decision-making Latvian,
 • strengthening cooperation between the NGO sector and the public sector.

4.    participate in formal and informal meetings on the above topics.
5. create un implement the training courses on:

 • NGOs establishment and operation;
 • NGOs development and strategic management;
 • fund-raising for association’s operation and activities;
 • accountancy of associations;
 • record-keeping for associations;
 • NGOs advocacy in decision-making processes;
 • citizens' involvement of the association’s activities;
 • legislative acts of  NGOs operation;
 • coorporation with public administration and bussinesman, other NGOs;
 • convincing communication;

6.    Lead publicity measures regarding the global NGOs day.

Your organization can involve in CAL activities if:
1.    you want to push your message to CAL weekly news-letter, send an e-mail to alianse@nvo.lv ,
2.    you need an advice, call on tel. 67846464 or e-mail:

 • CAL project assistant Anita Ivane on  alianse@nvo.lv (organization of record-keeping; for fund raising;on establishment of associations and foundations)
 • CAL policy coordinator Kristine Zonberga kristine@nvo.lv  (NGOs and public administration practices and forms of co-operation, on establishment of associations and foundations and of participation in the decision-making processes),

3.    your organization has difficulties posed by laws and regulations, inform the CAL and we will consider the possibility of addressing the issue at the national level.
The project aim is to continue CAL activities in carrying out advocacy of NGOs at the national level in Latvia, ensuring continuity of experience and raising awareness of the activities of associations and foundations in Latvia. The aim is defined according to pre-defined performance objectives of the program: to ensure the continued operation of CAL activities for NGOs' advocacy at the national level Latvian by making improvements to the system of public participation Latvian.


The project is financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway.

www.sif.gov.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org