• eLPA turpina „IPSAAMSPL” projektu

    2014. gadā eLPA turpina īstenot Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas „NVO fonds” iepriekš noteikto projektu Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā īstenošanu. Projekta ietvaros 2014. gadā ir plānota nevalstiskā sektora pētījumu veikšana, tajā skaitā priekšlikumu izstrāde efektīva un ilgtspējīga nevalstiskā sektora finansēšanas ieviešanai un nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos.

    Projekta ietvartos notiks arī priekšlikumu izstrāde nevalstiskā sektora monitoringa sistēmas izveidei, kas ļauj analizēt sabiedrības līdzdalības intensitāti, lai precīzāk noteiktu jomas, kurās nepieciešams atbalsts NVO sektora pilnvērtīgai attīstībai Latvijā.

    eLPA projektu īsteno sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai - LAPAS.  Projekta partnera kompetencē ir īstenot pasākumu - cilvēkdrošības koncepcijas attīstība un NVO loma tajā īstenošanu. Pasākuma ietvaros tiks izstrādāts pētījums par cilvēkdrošību un analizēta NVO loma tās veicināšanā, kā arī izstrādāta stratēģija daudz intensīvākai NVO darbības atbilstībai veidam, kas stiprina cilvēku spēju pašiem adaptēties krīzes situācijās un risināt problēmas.

    Atgādinām, ka projekta vispārējais mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, savukārt „NVO fonda” mērķis  ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.    Aktivitāte ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā aktivitāte un tas tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.