Latvijas pilsoniskā aliance
  • Latvijas ziņojums par pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību 2017.gadā

    United States Agency for International Development (USAID) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse“ ikgadu apkopo dažādus indeksa rādījumus par NVO sektoru Latvijā. Pētījumā tiek skatītas tādas tēmas kā:  NVO ilgtspēja, tiesiskā vide, organizatoriskā kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, pakalpojumu sniegšana, sektora infrastruktūra, publiskais tēls. Indeksa apkopojumā tika apzināta situācija 2017. gadā un minēti gan pozitīvie, gan negatīvie piemēri. Ar 2017. gada indeksu var iepazīties šeit