• NVO monitoringa sistēmas izstrāde

    Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” veic NVO monitoringa sistēmas izveidi. Projekta mērķis ir nevalstiskā sektora monitoringa sistēmas izstrāde, veidojot kritēriju kopumu, kuru izmantot NVO sektora kontekstā. eLPA veidos sistēmu, kurā ievietojot regulāri datus par nevalstiskajām organizācijām ir iespējams noteikt sektora vajadzības un plānot attīstības tendences ilgtermiņā.
    Ikviena organizācija darbojas konkrētu mērķu vadīta, kuru tās dibinātājs redz kā spēcīgu, ietekmējošu organizāciju ar ilgtspējīgiem rezultātiem, daudz biedriem, un cer gūt sabiedrības atzinību. Taču nereti ikdienas steigā neatskatāmies uz paveikto, nepasakām paldies sev par sasniegto, un nepietiekami izvērtējam nākotnes attīstības iespējas vai arī ieguldām resursus tur, kur tas nav nepieciešams.
    Šobrīd sākotnējā testa grupai iziet pašnovērtējumu, kas balstīts uz EFQM (European Foundation for Quality Management) Izcilības modeļa - starptautiski atzīta pieeja, kas ļauj saskatīt jebkura veida organizācijai savas stiprās puses un attīstības iespējas. Pēc datu apkopošanas, pētnieki izvēlētās novērtēšanas sistēmas pielāgošanas nodrošināšanu Latvijas nevalstisko organizāciju vajadzībām. Izmantojot šo Izcilības pieeju, organizācijas pilnveido savu iekšējo kultūru, izveido spēcīgu un motivētu komandu ar kopīgiem mērķiem, pilnveido stiprās puses un novērš nepilnības, rada pievienoto vērtību visām ieinteresētajām pusēm, rod kopīgu dzinuli ilgtspējīgiem izcilības rezultātiem. Organizācijas no šī monitoringa iegūst skaidru diagnozi par jautājumiem, kuriem tām jāpievērš uzmanība nākotnē, lai uzlabotu savu darbību, savukārt projekta ieviesējs paredz, ka apkopotā veidā iegūtā informācija sniegs skaidru priekšstatu par to, kādās jomās organizācijām  nepieciešams valsts vai pašvaldību atbalsts.


    Projekts „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.