Latvijas pilsoniskā aliance
 • Pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja Baltijas jūras reģionā

  06.09.2017. biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktora p.i. Kristīne Zonberga, pilsoniskās sabiedrības eksperts Dace Akule tikās Zviedrijā ar nevalstiskā sektora kolēģiem no Igaunijas un Zviedrijas, lai diskutētu par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pilsoniskā sabiedrība nacionālā līmenī. Lai gan šķita, ka visu trīs valsts situācijas būs ļoti atšķirīgas, pēc diskusijām tika secināts, ka pastāv vairāki identiski šķēršļi pilsoniskās sabiedrības attīstībā, lielākoties tie saistās ar finansiālo ilgtspēju, tai skaitā necaurspīdīgu valsts budžeta līdzekļu pārdale. Tai pat laikā salīdzinot datus: Igaunijā ar lielāku valsts budžeta apjomu pagājušā gadā tā saucamajās “deputātu kvotās” tika pārdalīti 6 miljoni, Latvijā – 20 miljoni eiro.


  Attiecībā uz nevalstisko organizāciju finansiālo portretu būtiskākie secinājumi ir par finanšu avotu proporcionālo atšķirību katrā valstī. Latvijā trīs lielākie finanšu avoti ir uzņēmumu ziedojumi, saimnieciskā darbība un projektu granti, Zviedrijā aptuveni pusi no organizācijas budžeta sastāda privātpersonu ziedojumi un otru pusi budžeta sastāda citi avoti, savukārt Igaunijā ir ievērojami lielāks valsts finansiālais atbalsts.


  Ar plašāku Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas pilsoniskās sabiedrības apskatu varēs iepazīties 6.oktobrī, Rīgā plānota konference “Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas attīstības izaicinājumi”, kurā piedalīsies ārvalstu eksperti, NVO pārstāvji un lēmumu pieņēmēji no Latvijas, lai turpinātu diskusijas un gala rezultātā izstrādātu priekšlikumu kopumu pilsoniskās sabiedrības attīstībai.
  Tikšanās notika projekta “Increasing sustainable development of the civil society in the Baltic Sea region” ietvaros, ko īsteno biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” sadarbībā ar partneri no Zviedrijas “Global Utmaning” un igauņu partneriem “Praxis Center for Policy Studies” un “Network of Estonian Nonprofit Organizations”. Projekta mērķis ir apkopot un salīdzināt informāciju par pilsonisko sabiedrību, tās ilgtspējīgas attīstības veicinošiem instrumentiem un veiktajām aktivitātēm Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā ziedošanas kultūras kontekstā.


  Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.