• Turpmāk būs jāvērtē tiesību akta ietekme arī uz NVO

    20.06.2017. tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” (MK instrukcija). Grozījumi tika sagatavoti, lai pilnveidotu tiesību akta projekta sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojumā jeb anotācijā iekļaujamās informācijas apjomu un saturu, kā arī lai noteiktu anotācijas sagatavošanas kārtību, izstrādājot apvienoto anotāciju.


    Būtiskākais jauninājums nevalstiskajam sektoram ir precizēta informācija par ietekmes uz tautsaimniecību un sabiedrības mērķgrupām izvērtēšanu, īpaši norādot, kāda būs ietekme arī uz nevalstiskajām organizācijām. MK instrukcijas 4.punkta jaunā redakcija nosaka, ka, izvērtējot projekta sākotnējo ietekmi, jāvērtē projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām (gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan attiecībā uz fiziskām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan attiecībā uz budžeta finansētām institūcijām. Pieņemtie grozījumi pieejami šeit.